Skip to main content

Národná cena za komunikačný dizajn 2016

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a za spoluúčasti Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje nový, v poradí 13. ročník súťaže Národná cena za dizajn.


Po prvýkrát v histórii bude súťaž venovaná výlučne hodnoteniu, oceňovaniu a propagácii rôznych oblastí komunikačného dizajnu. Súťaž Národná cena za komunikačný dizajn 2016 je určená grafickým dizajnérom, grafickým štúdiám, reklamným agentúram, klientom a študentom grafického dizajnu a príbuzných disciplín. O získanie ocenenia je možné uchádzať sa v kategóriách profesionálny, študentský a experimentálny komunikačný dizajn.


Organizátori prinášajú v tomto ročníku niekoľko zmien, ktoré sa týkajú podrobného zadefinovania a vymedzenia predmetu súťaže v súťažných podmienkach, čo umožní prihlásiť široké spektrum prác z oblasti komunikačného dizajnu. Prihlasovanie prác bude výlučne online, s čím súvisí aj nový prístup k hodnoteniu, ktoré bude dvojkolové. V 1. kole posúdi medzinárodná porota online zaslanú dokumentáciu, na základe ktorej vyberie na hodnotenie práce do 2. kola, kde určí víťazov.


Online prihlasovanie do súťaže bude možné na adrese www.scd.sk v čase 12. 1. 2016 – 29. 2. 2016.


Súťaž bude definitívne vyhodnotená v apríli 2016. Po ukončení práce poroty bude v priestoroch galérie Satelit a galérie v podkroví Slovenského múzea dizajnu v Hurbanových kasárňach nainštalovaná výstava prác, ktoré na základe rozhodnutia poroty postúpili do druhého kola. Pôjde o prvú a doteraz najväčšiu prehliadku komunikačného dizajnu, čo však samozrejme závisí od počtu a kvality prihlásených prác. Výstava bude sprístupnená odbornej a širokej verejnosti ešte pred vyhlásením výsledkov od 28. 4. 2016.


V čase od 28. 4. do 26. 5. 2016 budú môcť návštevníci vybrať svojho favorita na udelenie Ceny verejnosti, ktorej súčasťou bude aj výsledok hlasovania na internete. Svoju cenu udelia aj zástupcovia médií.


Všetky ceny budú odovzdané na slávnostnom vyhlásení výsledkov 27. mája 2016.


Organizátori plánujú pozvať na slávnostné odovzdávanie cien niekoľko významných hostí, o ktorých účasti budeme včas informovať. K výstave NCD 2016 bude vydaný katalóg, a víťazi budú prestavení v časopise Designum 2/2016. Úplné znenie súťažných podmienok poskytne záujemcom Slovenské centrum dizajnu Bratislava, alebo sú dostupné na internetovej adrese www.scd.sk


Termíny

Vyhlásenie súťaže: január 2016
Registrácia online prihlášok a dokumentácie – 1. kolo: 12. 1. – 29. 2. 2016
Hodnotenie (výber) 1. kolo: 7. – 24. 3. 2016
Zber vybraných prác – 2. kolo: 5. – 6. 4. 2016
Vyhodnotenie súťaže 2. kolo: 8. – 9. 4. 2016
Vernisáž výstavy: 27. 4. 2016
Trvanie výstavy: 28. 4. – 10. 7. 2016
Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien: 27. 5. 2016


Národná cena za komunikačný dizajn 2016

Predmetom súťaže je hodnotenie komunikačného dizajnu chápaného ako nástroje, procesy, výsledky, princípy a technológie tvorby určené na sprostredkovanie informácie. Zahŕňa širokú škálu diel od jednotlivého produktu po komplexné komunikačné systémy a procesy tvorby:


Logotyp/korporátna identita/komunikačná kampaň

* samostatné logotypy, lettering, piktogramy,
* logotyp/identita firmy, spoločnosti, organizácie,
* logotyp/identita produktov a služieb, obalový dizajn,
* dizajn manuály, smernice, návody,
* plagáty, bilbordy, pútače, steny a iné komunikačné nosiče,
* kampane produktov, služieb, akcií.


Tvorba a použitie písma

* dizajn autorského písma,
* typografia, kaligrafia, lettering – inovatívne a kreatívne použitie písma.


Knižný dizajn a vydavateľská činnosť

* knihy, časopisy, noviny, učebnice, katalógy, brožúry a pod.,
* dizajn samostatných publikácií aj edícií.


Ilustrácia v kontexte komunikačného dizajnu

* knižná, vedecká a technická ilustrácia,
* ilustrácia pre médiá (noviny a časopisy), karikatúra, komiks a ilustrácia v infografike.


Multimediálny dizajn v kontexte komunikačného dizajnu

* dizajn webových stránok, internetových banerov a iných foriem multimediálnej
* propagácie,
* dizajn mobilných aplikácií, multimediálna infografika, dizajn navigačných systémov,
* dizajn hier, e-learningových systémov, e-kníh, sociálnych sietí na internete,
* animácia, VJ-ing, interaktívne inštalácie v kontexte komunikačného dizajnu.


Vizuálna komunikácia v priestore

*komunikačný dizajn výstav a iných podujatí, expozícií a obchodných priestorov,
*informačné, orientačné alebo navigačné systémy,
*komunikačný dizajn v architektúre, verejnom priestore a krajine (interiér a exteriér).


Experimentálne projekty v kontexte komunikačného dizajnu

* výsledky vlastnej iniciatívy a autorskej tvorby profesionálov alebo študentov, vytvorené bez objednávky klienta,
* predovšetkým diela inovatívneho charakteru nezaraditeľné do predchádzajúcich oblastí, napríklad autorské študijné
* alebo výskumné projekty, inovatívne koncepty v oblasti komunikačného dizajnu, presahy a spojenia s inými disciplínami.


Súťažné kategórie

Profesionálny komunikačný dizajn
produkty komunikačného dizajnu pre konkrétneho klienta v súlade s predmetom súťaže.

Študentský komunikačný dizajn
semestrálne alebo záverečné práce v bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom stupni štúdia, ktoré vznikli vo vysokoškolských inštitúciách v SR s vyučovaním komunikačného dizajnu a súvisiacich odborov alebo počas študijnej stáže v zahraničí v súlade s predmetom súťaže.

Experimentálny komunikačný dizajn
experimentálne projekty v kontexte komunikačného dizajnu v súlade s predmetom súťaže.


Kontakt:
Slovenské centrum dizajnu, Jakubovo nám. 12, P. O. Box 131, 814 99 Bratislava
www.scd.sk
RNDr. Margita Michlíková, +421918/110255, ncd@scd.sk


Organizátori:

Slovenské centrum dizajnu, Ministerstvo kultúry SR


Spolupráca:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo hospodárstva SR

HLAVA-VIZUAL_rgb_LoRes