Skip to main content

Jon Satrom (US) robí problémy a robí ich kreatívne. Keď v roku 2012 vystupoval v obrovskej sále na slávnostnom ceremoniáli berlínskeho festivalu Transmediale, nebolo jediného z prítomných približne tisíc divákov, ktorý by sa necítil trápne, alebo aspoň s roztržitým umelcom vpredu na pódiu nesúcitil. Satromov počítač, napojený na najväčší dataprojetor, aký ste kedy videli, jednoducho neposlúchal. Trvalo niekoľko minút, než všetkým došlo, že ten počítač neposlúchal až príliš. A že to presne takto malo byť.


Vernisáž v piatok 26. 6. 2015 o 19.30, výstava potrvá do ± 17. 7. 2015.


Jon Satrom je mediálny umelec a performer. Vo svojej tvorbe kóduje, používa video, ikony a animované gify, a to všetko mixuje v šialených kombináciách. Vytvára súbory a aplikácie, ktorých úlohou je robiť neporiadok v operačnom systéme počítača, otvárať stále nové a nové okná s nezmyselnými otázkami. Hrá sa s prvkami operačného systému, no hrá aj proti nemu. Oznamy o chybách sa vrstvia a zrazu sa začnú nezmyselne točiť okolo svojej osi. Vrstvia sa aj zvukové stopy a na konci vzniká mohutná hluková koláž. Nič nefunguje tak ako má, signál je zlý a na obrazovke blikajú farebné pásy narušených digitálnych dát. Video nelogicky preteká cez ovládacie ikonky a stovky navrstvených dúhových koliečok oznamujú, že je treba čakať. Divák sa stráca na ploche obrazovky. A pre niekoho, kto robí veľa za počítačom, sú diela Jona Satroma nočnou morou.


Na výstave Poruchy predstavíme v galérii Plusmínusnula výber zo Satromových prác, nájdete tu videá a interaktívnu inštaláciu. S autorom sa na vernisáži spojíme telemostom, lebo z Chicaga do Žiliny je to ďaleko. Snáď to bude fungovať.


Kurátorka: Katarína Gatialová


Jon Satrom / Glitches

Jon Satrom (US) generates problems and does it in a creative way. Back in 2012, when performing in a huge hall at the opening ceremony of the Berlin festival Transmediale, there was not a single person in an audience of about one thousand people who would not feel embarrassed or at least feeling sympathy with the preoccupied artist on a stage. Satrom’s computer, connected to the biggest projector you could ever see, simply disobeyed. It took several minutes for all to realize that the computer disobeyed a bit too much. And that it was all meant to be like that.

Jon Satrom is a media artist and performer. In his works he uses codes, video, icons and animation gifs and mixes it all up in crazy combinations. He makes files and applications which are supposed to make mess in a computer OS, constantly open new windows with meaningless questions. He plays with elements of operational system or plays against it. Error messages multiply and suddenly start to rotate absurdly around their axis. Audio layers also multiply and at the end there is a huge noise collage. Nothing works as it should, signal is poor and on screen there are flashing colourful stripes of distorted digital data. Illogically, video flows through control icons and hundreds of layered rainbow wheels announce that we have to wait. A viewer is lost in screen. And someone who works a lot behind a computer finds Jon Satrom’s work to be a nightmare.

Glitches exhibition at the Plusmínusnula gallery will present a selection from Satrom’s works, you will find videos and an interactive installation. At the opening we will connect with the artist via teleconference as it is way far from Chicago to Žilina. Hopefully it will work.


 Translation: Igor Šimo