Skip to main content

Recenzia na knihu, o ktorej grafický dizajn sme sa postarali my.


Recenzia publikácie Mgr. Martin Furman PhD.: Opevnenia na Liptove, refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Rozsah publikácie je 423 strán.


Treba hneď v úvode povedať, že predložená kniha je nielen súborom poznatkov o opevneniach v Liptovskej kotline, ale svojou koncepciou aj príkladom, ako by sa mali aj v budúcnosti podobné súbory prezentovať. Kniha je rozdelená na viacero kapitol, v ktorých sa dozvieme o úplných začiatkoch bádania na Liptove aj o osudoch pionierov archeológie v tomto regióne. Mená Vojtech Majláth, Július Kürti, Ján Volko-Starohorský, sú navždy spojené s prvými nálezmi z územia Liptova a preto ani ten málo informovaný obyvateľ regiónu sa nedivý, že títo priekopníci archeologického bádania na území Liptovskej stolice sa stali zakladateľmi tiež Liptovského múzea v Ružomberku.


Súpis 51 lokalít z územia Liptova je najlepším dôkazom mimoriadne intenzívneho osídlenia regiónu od obdobia praveku cez počiatky ranej doby dejinnej až po neskorý stredovek. Stručné zhodnotenie každej z opevnených polôh, prezentovaním získaných nálezov a nálezových situácií, je dostatočným argumentom pre zaradenie opevnení do určitých časových aj kultúrnych úsekov jednotlivých období našich najstarších dejín. Navyše plejáda kvalitných fotografií z terénu nálezísk aj ich presné umiestnenie na priložených mapkách, je tiež krokom k mimoriadne pozitívnemu hodnoteniu predloženej publikácie.  Kresbová dokumentácia pôdorysov jednotlivých opevnení  aj vlastných archeologických nálezov zodpovedá súčasným trendom spracovania archeolo-gických pamiatok. Tak ako  v prípade iných podobných súpisov lokalít určitých regiónov, alebo časových úsekov by sa aj v predloženej publikácii mohol autor uspokojiť so základným zhodnotením prezentovaných lokalít, avšak v tomto prípade po podrobnom prehľade opevnení nasleduje mimoriadne vzácna kapitola publikácie: Kalendárium, v ktorej sústredil prakticky všetky dostupné informácie o aktivitách zameraných na záchranu a objavenie archeologických pamiatok od roku 1677 až po rok 2016.


Slovník použitých odborných termínov uverejnený na stranách 376 – 385 je vlastne pomôckou pre čitateľov z okruhu laickej verejnosti, ktorá sa bude môcť oboznámiť s bohatým a doteraz takto komplexne neprezentovaným súborom pamiatok na dávnu minulosť jednej z najkrajších častí Slovenska – Liptovskej kotliny. Taktiež nemožno zabudnúť a nespomenúť mimoriadne citlivú a nápaditú prácu autora grafických úprav, ktoré nevšedným spôsobom umocňujú celkový umelecký dojem predloženej publikácie. Knižka venovaná opevneniam na území Liptova sa tak stane dobrou pomôckou pre vlastivedné aj kultúrne aktivity v jednotlivých obciach regiónu a taktiež vítanou pomôckou pre žiakov a študentov pri poznávaní najstaršej histórie nielen svojho rodiska, ale aj celého Liptova.  Zoznam použitej literatúry uverejnený na stranách 386 – 407 je dôkazom širokého záberu autora publikácie aj jeho prehľadu v problematike. Vzácne je tiež vyjadrenie a poďakovanie autora predloženej knihy všetkým spolupracovníkom a kolegom, ktorí mu akýmkoľvek spôsobom napomohli k spracovaniu takej náročnej tematiky. Kniha venovaná  opevneniam Liptova sa určite stane na dlhé obdobie žiadanou pomôckou pre poznanie dávnej histórie jednej, ešte stále úplne neprebádanej časti severného Slovenska.


Jozef Moravčík
bývalý archeológ
Považského múzea