Skip to main content

Čo je to GRAFICKÝ DIZAJN?

Grafický dizajn je umenie vizuálnej komunikácie, ktoré spája grafické prvky a texty pre prezentáciu informácie, myšlienky alebo názoru. Výtvarné návrhy grafického dizajnu sú vytvárané na objednávku za určitým účelom a sú určené na priemyselné spracovanie. Tlačou, realizovaním trojrozmerných pútačov či nápisov, umiestnením na dopravných prostriedkoch, billboardoch, použitím na internete, v televízii, filme a ďalších. Všetky disciplíny grafického dizajnu – logo, logotyp, inzeráty, plagáty, letáky, typografia kníh či časopisov, web design a nespočetne ďalších sú tvorené za účelom vizuálnej komunikácie. Grafický dizajn je všade, ovplyvňuje všetko, čo vidíme, kupujeme, s čím prichádzame do kontaktu, jednoducho je to umenie vizualizácie nápadov s účelom zapôsobiť na svojho pozorovateľa.

Čo je to CORPORATE DESIGN, IDENTITY (JEDNOTNÝ VIZUÁLNY ŠTÝL FIRMY)?

Je to koncept jednotlivých prvkov vizuálnej prezentácie spoločnosti. Vychádza zo stratégie, filozofie a dlhodobých cieľov spoločnosti. Firma sa tak jednoznačne odlišuje od svojej konkurencie, identifikuje sa, umožňuje komunikáciu s okolím. Značka (logo) je v jednotnom vizuálnom štýle základom.

Premyslený, dôsledne spracovaný corporate design má mnoho predností:
– silnejšiu identifikáciu pracovníkov s firmou
– ľahšia zapamätateľnosť a konkurencieschopnosť
– zjednocuje vnútorný a vonkajší pohľad na firmu
– zefektívňuje propagáciu a prezentáciu firmy

Čo je to LOGO, LOGOTYP, ZNAČKA?

O logu sme písali v článku tu.

Čo je to DIZAJN MANUÁL?

Je dôležitou súčasťou Corporate Identity. Dizajn manuál môže byť rôzneho rozsahu od minimálneho, ktorý môže obsahovať len pár listov základných prvkov, ako sú: značka (logotyp), jeho ČB a farebné prevedenie, farby a základné prvky rastra – vizitku a hlavičkový papier. Väčšie dizajn manuály môžu obsahovať prípady použitia na potlač reklamných predmetov (odznaky , tašky , ceruzky a pod), aplikácie používané v architektúre ( vonkajšie a vnútorné informačné systémy), podniková doprava (označenie vozidiel) až po oblečenie zamestnancov. Špičkové dizajn manuály veľkého rozsahu (veľké spoločnosti a nadnárodné firmy) obsahujú veľa ďalších položiek , ktoré zahŕňajú aj vizuálne prvky jednotlivých reklamných kampaní, národné mutácie, layouty firemných tlačovín, 3D prvky používané napríklad v elektronických médiách a množstvo ďalších prvkov, ktoré sa líšia podľa povahy činnosti spoločností. Majú aj niekoľko dielov a pravidelne sa inovujú.

Čo sú to MERKANTILNÉ TLAČOVINY?

Vo všeobecnosti týmto pojmom označujeme kancelárske tlačoviny, ktorými sa prezentuje firma a to vizitky, faktúry, ponukové listy, objednávky, všeobecné hlavičkové papiere, osobné listové papiere, faxové správy, formuláre, listové obálky, interné oznámenia, firemné poznámkové a trhacie bloky…

REKLAMNÉ KAMPANE A PREZENTÁCIA FIRMY

Reklama je každá platená forma propagácie výrobku, služby, spoločnosti, obchodnej značky alebo myšlienky majúci za cieľ predovšetkým zvýšenie predaja. Reklama môže byť televízna, novinová, internetová, rozhlasová, plagátová alebo iná. Dnešná definícia reklamy hovorí, že reklama znamená presvedčovací proces, ktorým sú hľadaní užívatelia tovaru, služieb alebo myšlienok prostredníctvom komunikačných médií.

Čo je to POSTER (PLAGÁT)?

Plagát je kultúrnym fenoménom, médiom vizuálnej komunikácie, pôsobí denne a je neodmysliteľne spätý s kultúrou mesta a jeho ulicami. Vedľa majoritného zákazkového plagátu vzniká tiež plagát voľný, v ktorom autori stvárňujú svoje myšlienky a pocity. Nie je len obyčajným nástrojom reklamy a propagácie, ktorej jediným účelom je zvýšiť atraktivitu a predajnosť. Hlavným účelom prevažujúceho konzumného plagátu je zapôsobiť na široký okruh náhodných chodcov a čo najviac ich osloviť. Jeho cieľom je oznamovať, propagovať, pútať pozornosť, prekvapiť, vnútiť sa. Plagátová reč musí byť vždy jasne zrozumiteľná. Čím väčšia je agresivita plagátu, tým vyššia je predpokladaná úspešnosť a v dôsledku toho aj zisk a možnosť ďalšie využitá investície.

Čo je to KNIŽNÝ DIZAJN?

Povedzme, že úlohou knižného dizajnu je zabaliť text do pekného obalu. Dizajnom sa text zhmotňuje. A to tak, aby kniha bola jedna celistvá vec, kde sa obsah a forma navzájom dopĺňajú, podporujú a neobmedzujú. Jedna vec je obálka, ktorá má potenciálnemu čitateľovi knihy na prvý pohľad našepkať, o čo v nej ide. Na druhej strane je to vnútro knihy. Tu ide o to, aby čitateľa nič nevyrušovalo a všetok obsah bol uprataný do stráviteľnej podoby. Pri sadzbe je pomerne veľa naoko neviditeľnej práce, ktorá sa stáva neviditeľnou vtedy, keď je spravená dobre. Celé je to založené na množstve drobností, ako je výber písma, vhodné riadkovanie, pohodlné okraje, vyvarovanie sa „dieram“ a typografickým chybám v texte.

Čo je to WEBDESIGN?

Webdesign je medziodborová disciplína, ktorá využíva poznatky vizuálnej komunikácie, interakčného dizajnu , psychológie (predovšetkým ovplyvňovanie a rozhodovane ľudí ), marketingu, brandingu, copywritingu, gamifikácie (inovačným a zábavný marketing) a ďalšie odbory . Cieľom web designu je vytvoriť funkčnú webovéú stránku alebo webovú aplikáciu.Kvalitné webové stránky sú jedným z najlacnejších informačných a propagačných nástrojov. Musia byť kvalitne navrhnuté aj po grafickej aj po programátorskej stránke. Je dôležité udržať pozornosť užívateľa. Najdôležitejšie vlastnosti dobrého webu sú originalita vzhľadu, kvalitný obsah webu (zrozumiteľný, prehľadne usporiadaný a gramaticky správny), ľahko nájditeľný (dobrá pozícia vo vyhľadávačoch), použiteľnosť webu (orientácia na stránke).