Skip to main content

Pripravujeme publikáciu z nášho Ateliéru, Vladimír Majtan nápísal text k tejto publikácii:


Petrova tvorba sa vyznačuje preňho charakteristickým minimalizmom. Strohosť a čistota poskytujú možnosť vyniknúť detailom, ktoré sa tak stávajú jeho dôležitým výrazovým prostriedkom. Tento princíp vo všeobecnosti uplatňuje pri grafickom dizajne, obzvlášť však vo svojej výtvarnej tvorbe.


Pre Petra je typické plošné 2D zobrazovanie, odvaha nechať pôsobiť veľké voľné plochy, dokonalý výber farby a znázornenie tvaru. V maľbe sa odzrkadľuje jeho streetartová minulosť
v technike nanášania farieb na podklad pomocou šablón a sprejov a narábanie s farbami.


Svoje myšlienky nerád rozsiahlo verbalizuje, pre jeho introvertnú povahu je jednoduchšie komunikovať prostredníctvom výtvarného prejavu. V dielach tak nachádzame reflexie na spoločenské podnety, pri ktorých často využíva naratívny symbolizmus, ale aj „jednoduché“ vyjadrenie radosti z kreatívneho
a estetického zhmotnenia svojej idey.


Petrov výtvarný rukopis je tak charakteristický, že sa stal jeho vlastným atribútom a celá jeho práca v oblasti grafického dizajnu a vlastnej tvorby je nezameniteľná a ľahko identifikovateľná.


2


3