Skip to main content

ŽILINSKÝ ŠACH / The CHESS OF ŽILINA

Meštiansky dom č. 13 / The Burgher´s house No13
Mariánske námesie / The St. Mary´s Square

Vedľa reštaurácie VOYAGE VOYAGE / By the Restaurant VOYAGE VOYAGE

HRACIA PLOCHA / The PLAYING AREA

Mariánske námestie
Šachovnicový pôdorys starého mesta s centrálnym štvorcovým námestím vznikol v priebehu 13. storočia. Plynúci čas postupne rozostavil na tejto šachovnici jednotlivé figúrky mestskej šachovej partie.
The St. Mary´s Square
Chessboarded floor plan of the old town with a central square-shaped square was created in the middle of the 13th century. Passing time gradually arranged particular chessmen of the town´s game of chess on this chessboard.

KRÁĽ / The KING

Katedrála Najsvätejšej Trojice
Panoráme mesta vládne ako kráľ najstaršia
a najvyššia zachovaná stavba v starom meste – veža Katedrály Najsvätejšej Trojice, ktorá bola postavená v 13. storočí ako súčasť jednoloďového farského kostola. O storočie neskôr bol kostol zväčšený na gotické bazilikálne trojlodie. V 16. storočí bol renesančne prestavaný a jeho podoba sa odvtedy výrazne nezmenila.
The Church of The Holy Trinity
The oldest and the highest well-preserved building in the old town – the Cathedral tower of The Holy Trinity – dominates the panorama of the the town as a king. It was built in the 13th century as a part of a single-aisle parish church. A century later the church was enlarged to a gothic basilian triple nave. In the 16th century it was rebuilt in a renaissant way and its appearance hasn´t changed markedly since then.

DÁMA / The QUEEN

Burianova veža
Po boku farskej veže stojí ako jej dáma – Burianova veža. Renesančnú mestskú vežu postavil v prvej tretine 16. storočia vtedajší vlastník Žiliny Burian Svetlovský z Vlčnova. Keď stratila svoj obranný charakter, stala sa zvonicou farského kostola.
The Burian´s Tower
Burian´s Tower stands by the parish Tower as its queen. This renaissant town tower was built by Burian Svetlovský from Vlčnov – the proprietor of Žilina – in the first period of the 16th century. It became the bell tower of the parish church after it lost its protective character.

STRELEC / The BISHOP

Kostol Obrátenia svätého Pavla
Po období spoločenských nepokojov a náboženskej reformácie prichádza do Žiliny ako strelec Spoločnosť Ježišova – jezuiti  so svojou rekatolizačnou misiou. V polovici 18. storočia postavili priamo na námestí na mieste piatich meštianskych domov svoj kláštorný komplex. Monumentálne barokové dvojvežové priečelie kostola Obrátenia svätého Pavla sa stalo novou dominantou námestia demonštrujúcou znovuzískaný vplyv katolíckej cirkvi. Napriek tomu, že biskupský sirotinec v kláštore už dávno nie je, ľudia dodnes volajú kostol Sirotár.
The Church of the Conversion of St. Paul
After the era of social commontions and religious reformation, Society of Jesus comes to Žilina like a bishop – Jezuits with their mission of recatholisation. In the middle of the 18th century they built their monastic complex right on the square where five town houses were placed. Monumental baroque two-tower facade of a church dedicated to the Conversion of St. Paul became a new dominant of the square demonstrating recuperated influence of the Catholic Church. Even though the bishop´s orphanage is no longer in the convent, people keep calling it „Sirotár“.

JAZDEC / The KNIGHT

Radnica
Jazdcom na mestskej šachovnici je radnica ako predstaviteľ strategického jednania v zložitom spoločensko-politickom historickom dianí. Od začiatku bola sídlom žilinského richtára, mestskej rady, súdu, notára a archívu. Súčasná historizujúca radnica nahradila na konci 19. storočia starú požiarom poškodenú renesančnú radnicu.
The City Hall
The knight of the town chessboard is the City Hall as a representative for strategic act in a complicated historic social and political process. From the beginning it was a residence of the reeve, city council, the Court, notary and archive. In the end of the 19th century the old and by fire damaged renaissant City hall was replaced by the present historicist City Hall.

VEŽA / The ROOK

Žilinský hrad
Obrannú funkciu v meste plnila veža tzv. Žilinského hradu. Stredoveká mohutná valcová veža vysoká pravdepodobne okolo 20 metrov bola postavená na severnom okraji starého mesta v 14. storočí. Z mestskej šachovnice sa vytratila niekedy na sklonku 15. storočia. Z prachu dejín vystúpila až po viac ako piatich storočiach, keď v roku 2008 pri stavbe obchodného komplexu boli objavené jej základy.
Žilina´s Castle
The tower of Žilina´s castle had a protective function. The medieval monumental cylindral and approximately 20 meters tall tower was built in the northern border of the old town in the 14th century. Around the 15th century the wall tower disappeared from the city chessboard. It arose from the dust of history after more than five centuries when its foundations were discovered during building a shopping complex in 2008.

PEŠIAK / The PAWN

Meštiansky dom č. 13
Pešiakom v šachovej partii je meštiansky dom č. 13 na dnešnom Mariánskom námestí ako typický príklad domu žilinských mestských patricijov a bohatých obchodníkov. Úzky do hĺbky parcely orientovaný renesančný dom s charakteristickým podlubím vznikol niekedy po roku 1521, kedy Žilinu zničil veľký požiar. Zo starého stredovekého domu zostali zachované pivnice, nad ktorými bol postavený nový  dvojtraktový poschodový dom. Prestavby neskorších storočí sa interiéru domu výrazne nedotkli. V 18. storočí bola upravená jeho fasáda a získala bielo-sivú tzv. jezuitskú farebnosť.
Burgher´s House No13
Pawn in a game of chess is Burgher´s House No13 at today´s St. Mary´s Square as a typical example of a house of Žilina´s urban patricians and wealthy merchants. Narrow, depth-oriented renaissance house with a specific vault rose after 1521, when Žilina was destroyed by a great fire. Olny the cellars have remained from the old house, over which a new double-aisle storey house has been built. Reconstructions in later centuries didn´t affect a house interior. In the 18th century its facade was rearranged and achieved a white and gray – Jesuit color.