Skip to main content

Mesto Žilina koncom októbra 2015 vyhlásilo verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na riešenie Bulváru (Ulica Antona Bernoláka) v Žiline. Jej cieľom bol návrh prestavby Bulváru na moderné verejné mestské priestranstvo. Výstava súťažných návrhov je verejne prístupná vo vestibule Mestského úradu v Žiline do 15. apríla.


Z Bulváru by sa malo stať verejné mestské priestranstvo s oddychovým a kultúrno-spoločenským využitím. Túto funkciu malo plniť dnes už zastavané Námestia Ľudovíta Štúra. Rekonštrukcia by mala tiež vyriešiť bezkolízne pešie prepojenie Bulváru s historickým jadrom mesta.


„Z 26 záujemcov o účasť v súťaži doručili súťažné návrhy 15 súťažiaci. Odborná porota udelila 1. cenu súťažnému návrhu „A“, ktorý vypracovali IN ARCHITEKTI s.r.o., Pezinok (Ing. arch. Igor Hianik, Ing. arch. Nikola Winková) a k-architekti s.r.o., Bratislava (Ing. arch. Miroslav Kollár, PhD.). Na základe výsledkov súťaže a odporúčania poroty mesto Žilina s víťazom súťaže uzavrie zmluvu o dielo na spracovanie územného plánu zóny ÚPN-Z Žilina – Bulvár,“ uviedol hovorca mesta Pavol Čorba.


Žilinský Bulvár bol zrealizovaný podľa návrhu architektov Ferdinanda Čapku a Ladislava Bauera v rokoch 1954 – 1957. Ich veľkorysé a na svoju dobu nadčasové riešenie mestskej triedy doposiaľ nestratilo nič na svojom význame a atraktivite. Neskoršia výstavba predovšetkým na bývalom Námestí Ľudovíta Štúra – v priestore medzi hotelom Slovakia a Domom odborov však narušila optické a funkčné prepojenie s historickým jadrom a „uzavrela“ Bulvár zo severu.


Výrazne pôsobiacou hmotou obchodného centra na bývalom námestí došlo aj k zmene proporcií priestoru, ktorý pôvodne ústil do námestia s panorámou žilinských veží. Tým sa Bulvár – výrazne komponovaný priestor na hlavnej pešej osi mesta stal iným – uzavretým verejným priestranstvom, ktoré si vyžaduje nové urbanisticko-architektonické riešenie